Doelstelling
De stichting heeft krachtens artikel 2 van haar statuten ten doel het in zijn algemeenheid bevorderen van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner. Zij doet dit door de verbreiding van de kennis en beleving van zijn werken in een zo breed mogelijke kring. De stichting neemt initiatieven om de maatschappelijke belangstelling voor het werk van Richard Wagner in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Zij tracht dit te bereiken door:

  • het verstrekken van informatie aan een breed publiek over het cultuurgoed en (de uitvoering van) de werken van Richard Wagner, alsmede het bevorderen en propageren daarvan;
  • het bestuderen, bespreken en ten gehore (doen) brengen van het werk van Richard Wagner, evenals het bevorderen en stimuleren van het bezoek aan de uitvoeringen van zijn werken;
  • het organiseren en/of ondersteunen van bijeenkomsten, lezingen, studiedagen, symposia en congressen, gericht op kennisvergroting voor een breed algemeen Nederlands publiek, maar ook met aandacht voor een meer gespecialiseerde/wetenschappelijke doelgroep;
  • het bevorderen en/of zelf uitgeven van publicaties, alsmede het verzorgen van een informatieve publiekswebsite met betrekking tot de activiteiten van de stichting, de componist Richard Wagner en de ontvangst van zijn werk in Nederland;
  • aan jonge musici, musicologen en theatertalenten, in het kader van hun ontwikkeling, de gelegenheid bieden een studiereis te maken naar de Bayreuther Festspiele (stipendiaten);
  • het, ook vanuit algemeen cultureel belang, bevorderen en propageren van op het werk van Richard Wagner gerichte zangkunst, muziekuitvoeringen en muziektheaterregie, door het gericht ondersteunen en/of organiseren van concoursen, masterclasses, muziekdagen, beeld/geluidsregistraties en dergelijke, evenals het (financieel) ondersteunen van daaraan deelnemende zangers, musici en theatermakers in het kader van hun artistieke ontwikkeling.
  • het bieden van financiële ondersteuning aan deze en soortgelijke, op bredere publieke toegankelijkheid gerichte, activiteiten en zich in te zetten om de daarvoor benodigde financiële middelen te verkrijgen door het bevorderen c.q. verzorgen van een breed pakket aan fondsenwerving, waartoe ook het werven van donateurs kan behoren.

Wagnergenootschap Nederland

Naast de stichting is er voor de leden van de vereniging het Wagnergenootschap Nederland.

Hiervoor is een aparte website www.wagnergenootschap.nl

Voor leden is er een magazine dat 4x per jaar verschijnt en dat naast actuele informatie veel achtergrond informatie geeft over Richard Wagner, zijn werken en zijn tijd. Op de website van het genootschap zijn de artikelen die eerder zijn verschenen verzameld.

Daarnaast worden er voor leden diverse activiteiten georganiseerd zoals muziekavonden, lezingen, ontmoetingen met zangers, regisseurs, dirigenten en busreizen naar operavoorstellingen.

Het Wagnergenootschap wil vooral een actieve culturele vereniging zijn.

 

Algemene gegevens:

  • RSIN/ fiscaal nummer: 8576.12.190
  • Kamer van Koophandel Nr. 6883 2397
  • Rekening Triodos-Bank: NL26 TRIO 0338 6449 03